Fundacja GROM. Siła i Honor
Statut fundacji

Statut fundacji

STATUT

FUNDACJI GROM. SIŁA I HONOR

(TEKST JEDNOLITY Z DNIA 19 kwietnia 2021 R.)

Rozdział I

Postanowienie ogólne

§ 1

Fundacja GROM. SIŁA I HONOR, zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Agnieszkę Petelicką, Kacpra Petelickiego, Emilię Petelicką, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 24 lutego 2021 roku przez Notariusza w Warszawie Igora Sorokę, aktem notarialnym za Repertorium A nr 1573/2021.

§ 2

 1. Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Fundacja może otwierać i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
 4. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
 5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
 6. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji, osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczany jest na działalność statutową. Na cele prowadzenia działalności gospodarczej przeznacza się kwotę 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych).

§ 7

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Obrony Narodowej.

Rozdział II

Cele i zasady działania

§ 8

Celami Fundacji są:

 1. Działalność związana z organizowaniem pomocy i wspieraniem byłych żołnierzy, a w szczególności byłych żołnierzy jednostek specjalnych oraz weteranów wojennych, byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodzin.
 2. Pomoc jednostkom organizacyjnym realizującym zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa.
 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 4. Działalność na rzecz obrony dobrego imienia oraz praw żołnierzy, weteranów wojennych oraz funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
 5. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz narodowego.
 6. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą.
 7. Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej.
 8. Działalność charytatywna i dobroczynna.
 9. Działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa.
 10. Działalność na rzecz rozwoju i integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej oraz kulturalnej wszystkich członków społeczności lokalnych.
 11. Działalność na rzecz integracji, w szczególności europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 12. Działania związane z ochroną środowiska, ekologią i ochroną zwierząt.
 13. Organizacja, wspieranie i promowanie idei wolontariatu.
 14. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 15. Działalność wspierająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 16. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 17. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 18. Działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 19. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych.
 20. Działania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 21. Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
 22. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
 23. Ochrona i promocja zdrowia.
 24. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 25. Propagowanie równości i zapobieganie nierównościom i dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
 26. Propagowanie pełnego korzystania z praw przez kobiety, równości płci, łącznie z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, wzmocnienia pozycji kobiet w życiu społecznym.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. Współpracę w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji z innymi podmiotami, w tym m.in. osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami i ośrodkami specjalistycznymi, placówkami naukowo – dydaktycznymi, uczelniami wyższymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji rządowej i samorządowej.
 2. Organizowanie pomocy merytorycznej i materialnej, w tym doraźnego wsparcia finansowego, pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla beneficjentów Fundacji.
 3. Promowanie celów i działań Fundacji oraz wartości, które leżą u podstaw podejmowanych działań.
 4. Wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne działań tożsamych z celami Fundacji, prowadzonych przez inne podmioty, w szczególności działań polegających na upowszechnianiu i propagowaniu tematyki związanej z wychowaniem patriotycznym, porządkiem publicznym oraz obronnością kraju.
 5. Wspieranie i inicjowanie organizację, promocję i realizację programów, konferencji, szkoleń, konkursów, warsztatów, wystaw i wydarzeń związanych z realizacją celów Fundacji.
 6. Działalność opiniotwórczą w formie dyskusji, prelekcji, sympozjów oraz publikacji w prasie i innych środkach masowego przekazu oraz udział w takich przedsięwzięciach.
 7. Nabywanie praw służących realizacji celów Fundacji, w szczególności własności rzeczy, nieruchomości i innych praw majątkowych.
 8. Tworzenie jednostek organizacyjnych powiązanych z Fundacją w zakresie przewidzianym prawem i postanowieniami Statutu.
 9. Ustanawianie odznak i medali honorowych oraz przyznawanie ich wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla działalności samej Fundacji;
 10. Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia, szpitali, placówek pomocy lub innych jednostek, które realizują zadania związane z opieką nad obecnymi i byłymi żołnierzami, weteranami wojennymi, obecnymi i byłymi funkcjonariuszami służb mundurowych oraz ich rodzinami;
 11. Opiekę nad miejscami pochówku żołnierzy, bohaterów walk o niepodległość Polski i lokalne zapomniane miejsca pamięci.
 12. Dbanie o miejsca związane z działalnością konspiracyjną Związku Walki Zbrojnej – AK w latach 1939-1945.
 13. Kreowanie pozytywnego wizerunku Ministerstwa Obrony Narodowej Wojska Polskiego w Polsce i za granicą.
 14. Realizację własnych projektów.
 15. Działalność oświatową, patriotyczną, edukacyjną, wydawniczą oraz działalność promocyjną i informacyjną.
 16. Działalność sportową i kulturalną, w tym m.in. organizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych.
 17. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży, kobiet oraz grup marginalizowanych i dyskryminowanych.
 18. Działalność leczniczą i rehabilitacyjną.
 19. Organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji.
 20. Działalność proekologiczną oraz opiekę nad zwierzętami.
 21. Działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi poprzez realizację programów.
 22. Branie udziału w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach, które leżą w zakresie zainteresowania Fundacji.

§ 10

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski Fundacji w kwocie 2 000 (dwa tysiące) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej funkcjonowania.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić będą:

 1. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, dotacji, datków i subwencji;
 2. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji oraz praw majątkowych;
 3. Zysków z lokat w bankach w bankach i instytucjach finansowych w kraju i za granicą;
 4. Dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych i zbiórek;
 5. Dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację oraz jej podmioty zależne,
 6. Innych źródeł, w tym środków publicznych oraz środków pochodzących z Unii Europejskiej.

§ 13

Majątek Fundacji może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji.

§ 14

 1. Podmiot przekazujący Fundacji środki majątkowe ma prawo wskazania celu statutowego, na który środki te mają zostać przeznaczone.
 2. Fundacja jest związana wskazaniem podmiotu przekazującego, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Zarząd Fundacji może sprzeciwić się przekazaniu środków majątkowych na wskazany przez podmiot przekazujący cel statutowy. W takim przypadku Fundacja zwraca podmiotowi przekazującemu przekazane przez niego środki majątkowe.
 4. Prawo podmiotu przekazującego, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinno być wykonane najpóźniej w chwili przekazania środków Fundacji.
 5. W przypadku nie wskazania przez podmiot przekazujący celu przeznaczenia środków majątkowych Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

Rozdział IV

Organizacja Fundacji

§ 15

Organami Fundacji są:

 1. Zgromadzenie Fundatorów,
 2. Rada Fundacji (dalej: Rada).
 3. Zarząd Fundacji (dalej: Zarząd).

Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji. Nie wolno łączyć funkcji Członka Zarządu Fundacji i Członka Rady Fundacji.

Zgromadzenie Fundatorów

§ 16

 1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą wszyscy założyciele Fundacji oraz inne osoby fizyczne, powołane zgodnie z § 18 Statutu.
 2. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 3. Z zastrzeżeniem § 18, Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Zgromadzenia Fundatorów.

§ 17

Członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów ustaje wskutek śmierci.

§ 18

Zgromadzenie Fundatorów:

 1. powołuje i odwołuje członków Rady,
 2. zatwierdza regulamin Rady uchwalony przez nią.

§ 19

 1. Zgromadzenie Fundatorów może powołać do swojego grona inne osoby fizyczne, nie będące fundatorami, które w sposób znaczący wspomagają działalność Fundacji.
 2. Uchwały w przedmiocie, o którym mowa w ust. 1 powyżej podejmowane są jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Zgromadzenia Fundatorów.

Rada Fundacji

§ 20

 1. W skład Rady wchodzi od 1 do 5 członków.
 2. Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady i Sekretarz Rady wybierani są przez Radę spośród jej członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi jeden z Fundatorów.
 4. Innych członków pierwszego składu Rady może powołać Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. Członkowie Rady powoływani są na łączną 5 letnią kadencję, wspólną dla wszystkich członków Rady, niezależnie od daty ich powołania.

§ 21

 1. Ustanie członkostwa w Radzie ustaje wskutek: śmierci, złożenia rezygnacji, odwołania z powodu sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych, zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady Fundacji. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 2. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 22

 1. Rada jest organem nadzorczym, doradczym i opiniodawczym Fundacji.
 2. Rada wydaje opinie we wszystkich sprawach istotnych dla funkcjonowania Fundacji.
 3. Rada wytycza głównie kierunki działalności Fundacji.
 4. Rada podejmuje na wniosek Zarządu Fundacji decyzję o połączeniu z inną Fundacją.
 5. Rada zawiera umowy między Fundacją a członkiem Zarządu, ustala jej treści, zmiany umowy, ustala istnienie umowy, jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także dochodzenie odszkodowania z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 6. Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
 7. Rada zatwierdza:
 1. Wieloletnie plany i programy działalności Fundacji.
 2. Roczne sprawozdania z działalności Fundacji.
 3. Uchwałę Zarządu o utworzeniu podmiotu gospodarczego.
 4. Uchwałę Zarządu o likwidacji Fundacji.

§ 23

 1. Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady lub inny jej członek zwołują posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 2. Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady, kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz przewodniczy posiedzeniom.
 3. Posiedzenie Rady odbywa się co najmniej raz na kwartał.
 4. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Dozwolone jest odbywanie posiedzeń Zarządu bez zwołania w sytuacji, gdy wszyscy członkowie Zarządu są obecni, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu.
 6. W posiedzeniu Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu.
 7. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 8. Rada Fundacji ma prawo podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Na podjęcie uchwał w trybie wskazanym w niniejszym ustępie każdorazowo wymagana jest zgoda wszystkich członków Rady. Członkowie Rady, wyrażając zgodę, wskazują tryb podjęcia uchwał oraz inne informacje istotne ze względu na tryb podjęcia uchwał.
 9. Uchwały podjęte w trybie wskazanym w ust. 8 powyżej są wpisywane do protokołu z następnego posiedzenia Rady.

Zarząd Fundacji

§ 24

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą wyboru nowego zarządu lub upływu kadencji.
 5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje również z chwilą rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu.

§ 25

 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, reprezentuje go na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom. W przypadku Zarządu wieloosobowego, w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu na posiedzeniu, Zarządowi przewodniczy Wiceprezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności członek Zarządu wskazany przez zgromadzonych.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego Prezes, każdorazowo gdy uzna to za wskazane, mając na uwadze słuszny interes Fundacji, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Prezes Zarządu ma obowiązek zwołania posiedzenia Zarządu na pisemne żądanie Rady lub każdego z pozostałych członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania w formie pisemnej.
 4. W przypadku niezwołania posiedzenia Zarządu przez jego Prezesa, do zwołania posiedzenia upoważniony jest każdy z członków Rady oraz każdy z pozostałych członków Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 6. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 7. Dozwolone jest odbywanie posiedzeń Zarządu bez zwołania w sytuacji, gdy wszyscy członkowie Zarządu są obecni, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu.
 8. Zarząd, sprawując swe funkcje, może korzystać z opinii i ocen powołanych w tym celu specjalistów.

§ 26

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
 2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
 3. Realizacja celów Fundacji poprzez działalność wskazaną w niniejszym Statucie.
 4. Zarządzanie majątkiem Fundacji.
 5. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.
 6. Uchwalanie rocznych planów merytorycznych i finansowych Fundacji oraz ich realizacja.
 7. Powoływanie pełnomocników do kierowania określonym zakresem spraw należących do zadań Fundacji.
 8. Przedstawianie Radzie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
 9. Podejmowanie wszelkich decyzji i działań nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 10. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 11. Występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji.
 12. Tworzenie i znoszenie stałych i czasowych placówek terenowych Fundacji w kraju i za granicą.
 13. Organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji.
 14. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 lit. f) powyżej przedstawiane są najpóźniej do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

§ 27

Do bieżącej obsługi Fundacji Zarząd może utworzyć Biuro Zarządu.

§ 28

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku Zarządu wieloosobowego, składają łącznie Prezes Zarządu wraz z członkiem Zarządu. Członkowie Zarządu mogą ustanowić pełnomocników. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie.

Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 29

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na terenie kraju oraz poza jego granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Przedmiotem działalności Fundacji jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
 3. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),
 4. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z),
 5. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z),
 6. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z),
 7. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z),
 8. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
 9. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
 10. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),
 11. Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),
 12. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
 13. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B),
 14. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (56.21.Z),
 15. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
 16. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),
 17. Wydawanie książek (58.11.Z),
 18. Wydawanie gazet (58.13.Z),
 19. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
 20. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
 21. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
 22. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z),
 23. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z),
 24. Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),
 25. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
 26. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62),
 27. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
 28. Działalność portali internetowych (63.12.Z),
 29. Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),
 30. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
 31. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
 32. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
 33. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
 34. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
 35. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
 36. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
 37. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
 38. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
 39. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79),
 40. Działalność detektywistyczna i ochroniarska (80),
 41. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 42. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
 43. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),
 44. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.53.Z),
 45. Nauka języków obcych (85.59.A),
 46. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
 47. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
 48. Opieka zdrowotna (86);
 49. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z),
 50. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z),
 51. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z),
 52. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z),
 53. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z),
 54. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),
 55. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z),
 56. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z),
 57. Działalność muzeów (91.02.Z),
 58. Działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
 59. Działalność klubów sportowych (93.12.Z),
 60. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
 61. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),
 62. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z).
 63. Działalność objętą koncesjami lub zezwoleniami na mocy odrębnych przepisów, Fundacja podejmie po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

§ 30

Na prowadzenie działalności gospodarczej mogą zostać przeznaczone środki pochodzące z:

 1. Funduszu założycielskiego w wysokości ustalonej przez Radę.
 2. Odsetek kapitałowych z funduszu założycielskiego.
 3. Darowizn, spadków, zapisów – chyba, że podmiot przekazujący Fundacji środki majątkowe postanowił inaczej.
 4. Dochodów z działalności gospodarczej w wysokości określonej przez Radę.

§ 31

 1. W celu prowadzenia działalności określonej w § 29 Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa, przystępować do spółek prawa handlowego oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§ 32

 1. Akty korporacyjne jednostek organizacyjnych, za pomocą których Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą zostaną ukształtowane w sposób przyznający Zarządowi prawo powoływania i odwoływania organów tychże jednostek. Nie dotyczy to sytuacji, w której Fundacja przystępuje do istniejącej jednostki organizacyjnej.
 2. Organy, o których mowa w § 32 ust. 1 są kierownikami zakładów pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 33

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany Statutu mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Zmiana w statucie może nastąpić z inicjatywy Fundatora, Zarządu Fundacji lub członka Rady Fundacji.

§ 34

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 35

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidację prowadzi Likwidator.
 3. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 4. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 5. Środki finansowe i majątek Fundacji po zakończeniu likwidacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
Facebook
Instagram
Skip to content