Fundacja GROM. Siła i Honor
“Cichociemne” warsztaty sportowo-edukacyjne z Fundacja GROM. Siła i Honor.

“Cichociemne” warsztaty sportowo-edukacyjne z Fundacja GROM. Siła i Honor.

Fundacja GROM. Siła i Honor uruchamia  projekt realizowany na terenie województwa mazowieckiego  pn. „Cichociemne ”warsztaty sportowo-edukacyjne z Fundacja GROM. Siła i Honor.

Realizacja projektu  to szansa  dla dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu wiejskich oraz członków ich rodzin.

Projekt jest sfinansowany ze środków z budżetu województwa mazowieckiego w okresie od 23 maja 2022 do 30 listopada 2024r.

Celem głównym zadania publicznego pt. „Cichociemne ”warsztaty sportowo-edukacyjne z Fundacja GROM. Siła i Honor. jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, w tym osób ze specjalnymi potrzebami oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu wraz ze wsparciem rodzin i / lub opiekunów tych osób.

Tak sformułowany cel służy poprawie funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych, w tym ze specjalnymi potrzebami. Stanowi jeden z instrumentów inkluzji społecznej odbiorców zadania. Projekt odpowiada na wyzwania Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego, wpisuje się w cel strategiczny Strategii. Projekt pozwala na realizację zespołu usług społecznych o charakterze środowiskowym w ramach procesu deinstytucjonalizacji i służy wzmocnieniu samodzielności 45 osób niepełnosprawnych, w tym ze specjalnymi potrzebami z Mazowsza. Umożliwia poprawę dostępności i jakości usług społecznych w lokalnym środowisku, w tym dla 45 członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym z specjalnymi potrzebami.

Cel zadania zostanie osiągnięty poprzez realizację działań odpowiadających na potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnością . Należą do nich:

1. działania zwiększające aktywność osób niepełnosprawnych w formie warsztatów rozwijających ich umiejętności w tym:

a) zajęcia  historyczne   prowadzone przez historyk – pracownika muzeum posiadającego długoletnie doświadczenie w tego rodzaju przedsięwzięciach

b) zajęcia sportowe   prowadzone przez trenera o długoletnim stażu i nabytymi umiejętnościami pracy z osobami niepełno-sprawnymi.

2.  indywidualne poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne , w tym:

a) indywidualne poradnictwo psychologiczne, prowadzone przez psychologa mającego doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi

b) poradnictwo społeczno–prawne prowadzone przez prawnika z doświadczeniem w realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych

c) udzielanie informacji nt. przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzin lub opiekunów , dostępnych usług , sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy technicznej

3. prowadzenie grup wsparcia dla członków rodzin i/lub opiekunów osób niepełnosprawnych uczestniczących we projekcie,

4. imprezy o charakterze rekreacyjnym.

Zapraszamy  osoby zainteresowane udziałem w projekcie do kontaktu z nami:

e-mail: biuro@fundacjagrom.org.pl

Facebook
Instagram
Skip to content